TÄKS e.V. متن برای ترجمه
TÄKS e.V.
Gelebte Inklusion

TÄKS e.V. متن برای ترجمه

متن برای ترجمه

باعث خوشحالی ماست که میتوانیم به زبان خودتان با شما ارتباط برقرار کنیم؛ البته در حال حاضر این خدمت فقط به 7 زبان

ارائه میشود. مایلیم TÄKS e.V . را به شما معرفی کنیم و خدمات آن را به طور خلاصه برایتان شرح دهیم.
درباره TÄKS e.V .
TÄKS e.V . انجمنی غیرانتفاعی است که حامی کودکان و نوجوانان شناخته میشود. این انجمن در سال 1999 در برلین
تاسیس شد. مراکز مراقبت روزانه، امکانات مراقبت پس از مدرسه و طرحهای محلی ما. اینها در مناطق شونبرگ
( Schöneberg (، تمپلهوف ) Tempelhof (، کروزبرگ ) Kreuzberg (، فردریخشاین ) Friedrichshain ،)
بوکوف ) Buckow (، ویلمرزدورف ) Wilmersdorf ( و راینیکندورف ) Reinickendorf ( قرار دارند. مجموعاً حدود
200 کارمند تمام وقت در استخدام این انجمن هستند و داوطلبان بسیاری با آن همکاری میکنند. -
چگونه کار میکنیم
ما با شناسایی آسیبها به شیوه بین فرهنگی و فراگیر فعالیت میکنیم. شفافیت فعالیت برای ما مهم است. ما خواهان زندگی متنوع و
مشارکت متنوع هستیم. ما همچنین خواستار ایجاد فرهنگ فراگیر مشارکت و همکاری در بین همه مردم هستیم.
خدمات ما:

  • امکانات آزاد برای تحصیل زودهنگام
  •  زمینهای بازی آزاد )امکانات تفریحی ویژه خانوادهها، کودکان و همسایگان(
  •  مراکز مراقبت روزانه با خدمات مهدکودک
  •  مراکز مراقبت روزانه با خدمات ویژه کودکان 3 ساله و بالاتر
  •  مراکز مراقبت پس از مدرسه
  •  مرکز تفریحی آزاد ویژه کودکان و نوجوانان
  •  طرحهای ویژه محلات و خانوادهها
  •  طرحهای میان نسلی و فراگیر -

مراکز و طرحهای ما از زبانهای بومی بسیاری پشتیبانی میکنند. زبان رایج در مراکز و طرحهای ما، آلمانی است.
آیا توانستیم علاقه شما را جلب کنیم؟ اگر بله، مستقیماً با رابط منطقه مورد نظر خود تماس بگیرید.
در انتظار دیدار شما هستیم!
TÄKS e.V